ગુવાર-ઢોકળીનું શાક બનાવવા માટેની રેસિપી વાંચવાં ફોટા પર ક્લિક કરો

ગુવરનું શાક ખાય ખયને કાંટાડો આવે તો આજે ગુવારનું અલગ શાક બનાવો મજા આવી જશે આવો આજે બનાવીએ ગુવાર ઢોકળીનું શક ગુવાર-ઢોકળીનું શાક બનાવવા માટે જરૂરી સામગ્રી સામગ્રી (ઢોકળી માટે) : » ચણાનો લોટ ૨૫૦ ગ્રામ » ઘંઉનો લોટ ૫૦ ગ્રામ » તેલ ૪ ચમચા » ધાણાજીરું ૧ » મરચું ૨ ચમચી » હળદર અડધી … Read more