શું તમારા વાળ દ્વિમુખિ થઈ ગયા છે તો ઍક વાર આ અચુક વાંચી લેજો

જ્યારે વાળના છેડેથી બે ભાગ થાય છે, ત્યારે તેને દ્વિમુખી વાળ કહેવામાં આવે છે. જ્યારે વાળ બે મોઢાવાળા થાય ત્યારે વાળ નીચેથી નિસ્તેજ અને બરછટ થઇ જાય છે . મોટાભાગની સ્ત્રીઓને આ સમસ્યા હોય છે. અને જ્યારે વાળ બે મોઢાવાળા થાય છે, ત્યારે વાળ વધવાનું પણ બંધ કરે છે. જોકે તેનાથી છૂટકારો મેળવવાના ઘણા રસ્તાઓ … Read more