લસણ ફોલતી  વખતે વાર પણ એટલી જ લાગે અને તેના ફોતરાં પણ બહુ ઊડે..એ  તો ઠીક પણ લસણ ફોલયા પછી હાથમાથી લસણની દુર્ગંધ તો કેટલાય કલાક સુધી આવે જેનો સૌથી મોટો કંટાળો.

સૌથી પહેલા તો તમારે જેટલું લસણ ફોલવાનું છે એ લસણ લઈ લો પછી એ બધી જ લસણની કળીને એક વાટકીમાં પાણી ભરો ને એમાં ડૂબાડી રાખો. આમ 1 ક્લાક સુધી રાખવું ને પછી એ લસણની કાળી કાઢો ને હળવા હાથે પ્રેસ કરો તો તરત જ લસણ અને ફોતરાં બંને અલગ અલગ થઈ જશે. ને તમારું લસણ ફોલાઈ પણ જશે.

જો તમારે ઉપર જણાવ્યુ એમ લસણ ના ફોલવું હોય તો ચાકુની મદદ્થી લસણ ફોલો. એક લસણ લો ને ચાકુની મદદથી ઉપરનો ભાગ કાઢો અમે પછી ફોતરાં કાઢી નાખો. આમ કરવાથી હાથમાં લસણની વાસ પણ નહી આવે ને લસણ સરળતાથી ફોલાઈ જશે.જો તમારા ઘરે ઓવન છે તો તમે લસણને ઓવનમાં મૂકી રાખો.

અને પછી લસણ ફોલો આમ કરવાથી ફોતરાં આરામથી નીકળી જશે અને વાસ પણ નહી આવે. અથવા તો રોટલી શેકવાની લોઢી ઉપર લસણને ગરમ કરો અને પછી લસણ ફોલો આમ કરવાથી પણ લસણ જલ્દી ફોલાઈ જશે.

Thank you for reading this post, don't forget to subscribe!

By admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *