અનેક રોગોનું એક છે ઔષધ : શમી વૃક્ષ (ખિજડો)

આપણે ત્યાં વિજયાદશમી એટલે કે દશેરાના દિવસે ‘ શમીપૂજન ’ કરવાનો પ્રચાર છે . આ શમી વૃક્ષ એ આપણો ખીજડો , ઘણા લોકો એને સમડી પણ કહે છે . હવન – યજ્ઞમાં ખીજડાનું લાકડું પવિત્ર સમિધ તરીકે વપરાય છે . એટલે કે તેના વૃક્ષને આપણે ત્યાં ખૂબ જ પૂજનીય અને પવિત્ર માનવામાં આવે છે . … Read more