કિચન ને લગતી ટીપ્સ જાણવા માટે ફાટફાટ અહી ક્લિક કરો

ઈલાયચી જલદી ખાંડવા: ઈલાયચીના દાણા વધુ ઝીણા અને જલદી ખાંડવા હોય તો તેમાં થોડી ખાંડ નાંખી દેવી . દાળ ઊભરાતી બચાવવા: દાળ રાંધતી વખતે તે ઊભરાય નહીં તે માટે દાળને ઘી ચોપડી પછી રાંધવી અથવા દાળ રાંધતી વખતે તેમાં સહેજ ઘી અથવા તેલ નાખવું . ખાંડની ચાસણી:ખાંડની ચાસણી બનાવતી વખતે જો પહેલાં કઢાઈની અંદર બધી … Read more